top of page
photo15.jpg

 

Polityka prywatności i informacje o stosowaniu Cookies

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników korzystających ze strony internetowej baliorganicspa.pl, funkcjonującej pod adresem internetowym www.baliorganicspa.pl (zwanej dalej "Strona WWW"), udostępnianej przez Bali Organic Spa z siedzibą: ul. Pogodna 4C lokal U8 15-354 Białystok (zwanej dalej "Bali Organic Spa").

"Użytkownik" w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony WWW.

Korzystanie ze Strony WWW jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w poniższej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe
 

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej "Rozporządzenie") Bali Organic Spa, informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony WWW. Uzyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

 2. Bali Organic Spa zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Bali Organic Spa pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty.

 3. W czasie dokonywania zamówienia usługi Bali Organic Spa gromadzi dane wpisane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych. Dane te obejmują:

                                       nazwisko i imię

                                       adres e-mail

                                       numer telefonu

                                       inne dane personale, które zostały wpisane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

4. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza na Stronie WWW. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Użytkownika może być odwołana w dowolnym momencie.

 

5. Podanie danych oznaczonych na Stronie WWW jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przedstawienia oferty handlowej, zawarcia umowy lub udzielenia wsparcia technicznego.


6. Podstawą przetwarzania przez Bali Organic Spa danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).


7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie, która pozwala na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).


8. Firma Bali Organic Spa nie profiluje danych osobowych Użytkownika.


Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których jest mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz firmy Bali Organic Spa usługi tj: księgowość, hosting, administracja serwerami oraz innymi, które niezbędne są do wykonania usługi na rzecz Użytkownika.


Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • Bali Organic Spa umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o Cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW i przeznaczone są do korzystania z podstron Strony WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika.

 4. Pliki Cookies służą do zbierania informacji statystycznej o liczbie wizyt, godzinie i czasie wizyty. Pliki Cookies są wykorzystywane do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie statystyk funkcjonowania strony internetowej oraz odwiedzin Użytkowników,

 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach Strony WWW.

 

Logi serwera

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 

czas nadejścia zapytania
czas wysłania odpowiedzi
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony WWW nastąpiło przez odnośnik
informacje o przeglądarce Użytkownika
informacje o adresie IP

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zabezpieczenia danych

 

 1. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 2. Dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych na Stronie WWW są szyfrowane poprzez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

 

Kontakt

 

 1. Użytkownik Strony WWW może w dowolnym czasie skontaktować się z firmą Bali Organic Spa w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Bali Organic Spa wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. W celu kontaktu z firmą Bali Organic Spa Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: baliorganicspa.pl@gmail.com.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

 1. Polityce Ochrony Prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Bali Organic Spa i wchodzi w życie z dniem 18.10.2023. Zmiana treści Polityki Ochrony Prywatności może nastąpić w takim samym trybie. Bali Organic Spa zapewnia, iż prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Managed by https://visibility-agency.com/

PPC Agency Nottingham

bottom of page